ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ กำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง

โรงเรียนภัทรบพิตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  กำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมทัศนภัทร ตามเวลาในตารางสอบ 
ความคิดเห็น