เปิดภาคเรียนที่1/2567

โรงเรียนภัทรบพิตร เปิดภาคเรียนที่1/2567 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนภัทรบพิตร เปิดภาคเรียนที่1/2567 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567

นักเรียนรับตารางเรียน เริ่มจัดการเรียนการสอน และเลือกวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2567
ความคิดเห็น